ข้อมูลทั่วไป
   กลุ่มสาระการเรียนรู้
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 
 

     ข่าวกิจกรรม
     ข่าวการศึกษา

 

โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อสอบถาม  โทร 0-3451-1724   ต่อ งานธุรการ กด 102-104