หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | บุคลากร| กิจกรรมเสริมทักษะ | บทเรียนออนไลน์ | ผลงานครู | ผลงานนักเรียน | แผนผังอาคารเรียน | แผนที่การเดินทาง | ติดต่อโรงเรียน | เว็บบอร์ดสนทนา
ชื่อรายงานการศึกษา : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ผู้ศึกษา       :       นางสาวธนัชชา  คำเกลี้ยง

                          โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)
บทคัดย่อ
                    รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  มาตรฐาน ว 7.1  ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐาน ว 7.2  ตัวชี้วัดที่ 1 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1  และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.82  และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียน           ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบไม่อิสระ
                   ผลการศึกษาพบว่า
                   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.44 / 88.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1 ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐาน ว 7.2 ตัวชี้วัดที่ 1 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 26.23) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมก่อนเรียน ( = 14.90) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
                   3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53)
 


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com