หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | บุคลากร| กิจกรรมเสริมทักษะ | บทเรียนออนไลน์ | ผลงานครู | ผลงานนักเรียน | แผนผังอาคารเรียน | แผนที่การเดินทาง | ติดต่อโรงเรียน | เว็บบอร์ดสนทนา
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก
        กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
          
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดเทวสังฆาราม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใดไม่แน่ชัด จากสมุดหมายเหตุ เล่ม 1 เริ่มบันทึกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 ว่าพระครูสิงคีบูรณาจารย์เป็นผู้ตั้งขึ้น และโรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินทุนของรัฐบาล จัดสอนตามหลักสูตร ประโยค 1 และประโยค 2  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรประถมศึกษาเรื่อยมา  จนถึง พ.ศ.2465 ได้โอนโรงเรียนไปรวมกับวัดใต้ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จัดการสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จากหนังสือประวัติวัดเทวสังฆาราม พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล “พระกฐินต้น”  วันที่  26  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2506  กล่าวว่า พระครูสิงคีบูรคณาจารย์  นามเดิม สุด  จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือน มีนาคม  พ.ศ.2443  โรงเรียนตั้งขึ้นในศาลาใหญ่วัดเทวสังฆาราม  เป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงแรกในจังหวัดกาญจนบุรี  ครูได้รับเงินเดือนจากรัฐบาล  ในตอนแรกที่ตั้งมีครู  2  คน  คือนายพร้อม (ขุนกัลยาณวุฒิ)  เป็นครูใหญ่  และนายสิง (หลวงวุฒิภาพพิบูลย์) เป็นครู  จัดการสอนตามหลักสูตรประโยค 1 และประโยค 2
                จากหมายเหตุเล่มที่ 1 ในปี พ.ศ.2465  ได้แยกออกเป็นโรงเรียนประชาบาลตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  ตั้งขึ้นโดยนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีและดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณศึกษาพลี  ซึ่งเก็บจากชายฉกรรจ์ในท้องถิ่นอำเภอเมือง  ด้านการสอนจัดเป็น 3 ชั้น คือ ป. 1-3 มีครูประจำชั้น 3 คน ได้แก่  นายชุบ  บุญธนวงศ์ (ครูใหญ่)  ประจำชั้น ป.3  นายยู้  มังกะโรทัย  ประจำชั้น ป.2  นายเชื้อ  ถาวรกุล  ประจำชั้น ป.1  ในปี พ.ศ.2466  เปิดสอนถึง ป.5 
                โรงเรียนแต่เดิมชื่อ  “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านเหนือ วัดเทวสังฆาราม” เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2480  กระทรวงศึกษาธิการได้โอนกิจการของโรงเรียนทั้งหมด ให้กับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถึงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2487  ได้โอนกลับไปเป็นโรงเรียนประชาบาลอีกครั้ง
                ในปี พ.ศ.2495  จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณให้ใช้ในการซ่อมแซมโรงเรียนและขยายห้องเรียนออกไปอีก เป็นเงิน  11,200 บาท  ปี พ.ศ.2496  ได้รับงบประมาณ  100,000 บาท  ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 อีกหนึ่งหลัง  นายน้ำแท้  แต้มทอง  บริจาคสมทบอีก  15,000 บาท  โดยแยกไปสร้างในที่ดินของวัดถาวรวราราม ทางด้านทิศตะวันออกติดถนนแสงชูโต
                เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2506  กระทรวงศึกษาธิการได้โอนกิจการของโรงเรียนทั้งหมดให้ไปอยู่กับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดำเนินการต่อไป  ในการรับโอนครั้งนี้ มีครูชาย 7 คน  ครูหญิง 4 คน  รวม 11 คน  นักเรียน ชาย-หญิง  368 คน  ภารโรง 1 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ป. 4  รวม  10 ห้องเรียน  เมื่อโอนมาอยู่กับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้ว ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)
                ในปี พ.ศ.2508  ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย  ให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 1 หลัง    เป็นเงิน  300,000 บาท  เนื่องจากอาคารเรียนเดิมอยู่ในที่ของราชพัสดุ  เทศบาลดำริจะปลูกสร้างในที่ดินของตนเอง ซึ่งอยู่ที่ถนนอู่ทองติดกับถนนแสงชูโต  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)        แต่คณะกรรมการผู้ที่อุปการะโรงเรียนเห็นสมควรให้โรงเรียนอยู่ใกล้วัด จึงจัดหาที่ดินและหาเงินสมทบกับงบประมาณอีก  700,00บาท  สร้างอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น  แบบ 015 จำนวน 1 หลัง  16 ห้องเรียน       บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ดินในปัจจุบันนี้
                ปี พ.ศ.2512  เทศบาลได้จัดตั้งงบประมาณอีก  250,000 บาท  สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง  เป็นอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น  ชั้นล่างเป็นห้องโถง ชั้นบนมี 4 ห้อง  ติดต่อกับอาคารหลังเดิมเป็นรูปตัว  L               ปี พ.ศ.2515  ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก  80,000 บาท  เพื่อต่อเติมห้องเรียนโดยดัดแปลงห้องโถงชั้นล่างให้เป็นห้องเรียน ขนาด 6 x 9 เมตร  จำนวน 4 ห้อง
                โรงเรียนวัดเทวสังฆาราม เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม)” เมื่อ ปี พ.ศ.2514  เปิดสอนตั้งแต่ ป.1 – ป.7
                ในปี พ.ศ.2521  ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยและเงินสมทบจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นเงิน 1,250,000 บาท ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น  ขนาด 6 x 9 เมตร  ชั้นล่างเป็นห้องโถง ชั้นบนเป็นห้องเรียน 5 ห้อง  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – 6  เริ่มเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522
                ในปี พ.ศ.2528  ได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 50,000 บาท  เพื่อก่อสร้างห้องครัวใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ติดต่อกับห้องโถงชั้นล่าง และได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยอีก 58,000 บาท สร้างส้วมตามแบบแปลนของเทศบาลจำนวน 10 ห้อง สร้างต่อจากห้องครัวบริเวณห้องโถงชั้นล่างติดต่อกับอาคารเรียนและต่อมาปรับปรุงเหลือเพียง 5 ห้อง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็น
                ปี พ.ศ.2529  ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเงิน  50,000 บาท  ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนตามแบบแปลนของเทศบาล 5 ห้อง ก่อสร้างทางทิศใต้หน้าอาคารเรียนหลังที่ 1
                ปี พ.ศ.2532  ได้รับเงินงบประมาณจากเทศบาล จำนวน 80,000 บาท  และจากพระครูสิงคี   คุณาธร (สนั่น  ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม  จำนวน 146,700 บาท  ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนทั้งสองหลัง
                ปี พ.ศ.2534  พระครูสิงคี   คุณาธร (สนั่น  ปัญญาธโร) อนุญาตให้เปิดทางเดินให้กับที่ดินของนายอุทัย  ไทยจินดา  โดยเลื่อนประตูโรงเรียนซึ่งติดกับถนนบ้านเหนือ มาอยู่ตรงแนวรั้วด้านบ้านพักครูใหญ่ ทำให้เสียเนื้อที่ไป 8 ตารางวา
                ปี พ.ศ.2538  รื้อบ้านพักภารโรง ใช้สถานที่สร้างส้วม 18 ห้อง ที่ปัสสาวะชาย 3 ที่ แบบแปลนเทศบาลฐานรับน้ำหนัก 2 ชั้น ด้วยงบประมาณเทศบาล จำนวน 326,000 บาท  ในปีเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงสนาม เทปูนพื้นที่เก้าร้อยกว่าตารางเมตร  ย้ายเสาธงชาติซึ่งอยู่กลางสนามมาอยู่หน้าอาคารเรียนหลังที่ 1 สร้างห้องเก็บของ ขนาด 4 x 15 เมตร  ใช้ไม้บ้านพักภารโรง ริมรั้วด้านหน้าโรงเรียนด้วยเงินของคณะกรรมการศึกษาและพระครูโสภณกาญจนภรณ์ (สนั่น  ปัญญาธโร)
                ปี พ.ศ.2542  ได้รับเงินโครงการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ทาสีอาคารเรียนเฉพาะภายนอก 2 อาคาร ปรับปรุงหน้าอาคารเรียนทั้งสองหลัง ปูอิฐตัวหนอน
                ปี พ.ศ.2544  ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นอาคารเรียนแบบ สน.ศท 4/12 ขนาด 4 ชั้น  ชั้นล่างโปร่ง 12 ห้องเรียน เป็นเงิน 6,380,000 บาท พร้อมรั้วปูนเสริมเหล็กดัด          สูง 2 เมตร ยาว 198 เมตร เป็นเงิน 560,000 บาท
                ปี พ.ศ.2550  ได้รับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย           เป็นอาคารเรียนแบบ สน.ศท 3/12 ขนาด 3 ชั้น  12 ห้องเรียน เป็นเงิน 6,512,000 บาท  ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 ชั้นล่าง เป็นห้องโสตฯ งบประมาณ 400,000 บาท

 
ตราโรงเรียน
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com