การเผยแพร่ผลงานครู
นวัตกรรม แผนการสอน/วิจัยในชั้นเรียน
๑.. การพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- บทคัดย่อ
- เอกสาร

ครูสุเทพ   เพียรประเสริฐสุข

๑..

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่องที่ 1 หนูน้อยหัวใจพุทธศาสนา (วิถีพุทธ)

ชวลิต สุขศรัทธา
๒. การพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- บทคัดย่อ
- เอกสาร

ครูมัทนี   สิริชุมแสง

๒..

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่องที่ 2 ศิลปะกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน (4MAT)

ชวลิต สุขศรัทธา
๓. การพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- บทคัดย่อ
- เอกสาร

ครูยุพิน  นาคะ

๒..
๔. การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรม การเรียนแบบร่วมมือ
- บทคัดย่อ
- เอกสาร

ครูบุญยืน  ขวัญอ่อน

๔. รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย
- บทคัดย่อ
-บทที่ 1
-บทที่ 2
-บทที่ 3
-บทที่ 4
-บทที่ 5

จสอ.บุญช่วย   เจริญธรรม

๕. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)
- บทคัดย่อ
- เอกสาร

ครูลลิดา
สุขีวัฒน์

๖. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- บทคัดย่อ (อ่านแบบออนไลน์)

ครูธนัชชา
คำเกลี้ยง

๖. การพัฒนารูปแบบบริหารการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวสมเพ็ชร
ธนโชติวัฒนสิริ

๖. การประเมินโครงการ เทวสังฆารามตามรอย วิถีพุทธ วิถีไทย
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นางสาวสมเพ็ชร
ธนโชติวัฒนสิริ


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com