หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | บุคลากร| กิจกรรมเสริมทักษะ | บทเรียนออนไลน์ | ผลงานครู | ผลงานนักเรียน | แผนผังอาคารเรียน | แผนที่การเดินทาง | ติดต่อโรงเรียน | เว็บบอร์ดสนทนา
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก
        กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
   
วิสัยทัศน์สถานศึกษา

 

"โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและกิจกรรม
พัฒนาระบบงานบริหาร    และการมีส่วนร่วมของชุมชน"
   
พันธกิจ
 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานชาติ และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและกิจกรรม
 
2. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร
 
3. พัฒนาผลงานทางวิชาการและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 
4. พัฒนาและสร้างแหล่งการเรียนรู้
 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
 

 


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com