การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

โครงการพระราชดำริ 

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน 

 
บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง

 

 

คลองไส้ไก่

 

หลักการคำนวณปริมาตรหนองน้ำเพื่อการออกแบบพื้นที่

 

การสร้างฝายชะลอน้ำ

 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว นักเรียนชั้นอนุบาล

 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ดูแลและปลูกผักสวนครัวที่บ้าน
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดูแลและปลูกผักสวนครัวที่บ้าน
ด้านที่ 1ด้านการบริหารการศึกษา
นโยบาย

 

วิชาการ
งบประมาณ
บริหารทั่วไป
ด้านที่ 2ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การติดตามและขยายผล
ด้าน 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ
สถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรของสถานศึกษา
ผู้เรียน


โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี


tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com